Viện Trưởng, Phó Hiệu Trưởng trường Đại Học Tongwon về thăm trung tâm BIC